Curs de formació professional ocupacional impartit amb metodologia de simulació. adreçat a persones treballadores en situació d’atur que es vulguin formar o vulguin millorar la seva formació en el camp de l’administració d’empreses.

Durada formació: 820 h

Data inici prevista: Novembre 2015

Data fi prevista: Juny 2016

PROGRAMA SEFED CFO AJUNTAMENT DE TORTOSA
Formació associada:
Activitats de gestió administrativa
(Certificat de Professionalitat complert Nivell 2)
Relació d’unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:
(Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo)
UC0976_2: Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
UC0979_2: Realitzar les gestions administratives de tresoreria.
UC0980_2: Efectuar les activitats de suport administratiu de Recursos Humans.
UC0981_2: Realitzar registres comptables.
UC0973_1: Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
UC0978_2: Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
UC0233_2: Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
Les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable, expedida per l’Administració laboral competent, seran reconegudes per l’Administració educativa i assortiran els efectes de convalidació del mòdul o mòduls professionals corresponents d’acord amb els reials decrets pels quals s’estableixen cadascun dels títols de formació professional, a els qui ho sol•licitin. (Disposición addicional primera REAL DECRETO 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalida) .
El programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) és un programa de Formació Ocupacional subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
Relació de mòduls formatius a impartir:
(Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo)
MF0976_2: Operacions administratives comercials (160h)
UF0349: Atenció al client en el procés comercial (40h)
UF0350: Gestió administrativa del procés comercial (80h)
UF0351: Aplicacions informàtiques de gestió comercial (40h)
MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria. (90h)
MF0980_2: Gestió auxiliar de personal. (90h)
MF0981_2: Registres comptables. (120h)
UF0515: El Pla General de Comptabilitat. (90h)
UF0516: Registre de la informació comptable en l’aplicació informàtica. (30 h)
MF0973_1: Gravació de dades. (90h)
MF0978_2: Gestió d’arxius. (60h)
MF0233_2: Ofimàtica. (190h)
UF0319: Sistema Operatiu, Cerca de la Informació: Internet/ Intranet i correu electrònic. (30h)
UF0320: Aplicacions Informàtiques de Tractament de Textos. (30 hores)
UF0321: Aplicacions Informàtiques de fulls de càlcul. (50h)
UF0322: Aplicacions Informàtiques de bases de dades Relacionals. (50h)
UF0323: Aplicacions Informàtiques per Presentacions: Gràfiques d’Informació. (30h)
MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Activitats de Gestió Administrativa. (80h)

Informació i inscripcions:

CFO Ajuntament de Tortosa

C/Nova Estació , 21   Tortosa

tel. 977585836.  cfo.tortosa@tortosa.cat